Έρευνα

"Helpers from the sky"- Dream stories of cancer patients with a positive illness course.

Athena Androutsopoulou, Eleni Tarnara, Charikleia Tsatsaroni (2022)

Presentation at the 11th Conference of the European Family Therapy Association (EFTA) 2022Ljubljana 7-10/9/2022

"Helicopters to the rescue"- Narrative characteristics in the dream stories of cancer patients with a positive illness course.

Athena Androutsopoulou, Eleni Tarnara, Charikleia Tsatsaroni (2021)

Presentation at the 8th Qualitative Research on Mental Health Conference, Malta 9-11/9/2021

"Drawing cancer: A contemporary narrative tool".

Tarnara, E. (2018, June)

Presented in a special event titled: “Stories of the soul… Roles of life”. Conference of the Scientific Association AKOS – Cancer Body Soul Therapy, Athens, Greece.

Η παραπάνω έρευνα αφορά τη παρουσίαση έρευνας για τη χρήση σύγχρονων αφηγηματικών εργαλείων, όπως αυτό της ζωγραφιάς, από ογκολογικούς ασθενείς

“Beloved monster”: A narrative inquiry into autobiographical writings of Frida Kahlo.

Androutsopoulou, A., Kalyvopoulos, I., Koukidis, E., Koutsavgousti, G., Passa, I., Tarnara, E., Tsatsaroni, C. (2021)

Narrative Inquiry.  Advanced online publication https://doi.org/10.1075/ni.20134.and

"The eyes of a frog": Frida Kahlo’s and Diego Rivera’s marital relationship.

Kalyvopoulos, I., Koukidis, E., Koutsavgousti, G., Passa, I., Tarnara, E., Tsatsaroni, C., (September, 2019)

Poster presented at the 10th Conference of the European Family Therapy Association, Naples, Italy.

“Nobody’s husband”: A narrative analysis of Frida Kahlo’s essay ‘Portrait of Diego’.

Passa, I., Tarnara, E., Kalyvopoulos, I., Koukidis, E., Koutsavgousti, G., Tsatsaroni, C., Androutsopoulou, A., C. (2017, May)

In A. Androutsopoulou (Chair), “Narrative study of lives: Psychobiographies of three famous women of the letters and the arts”. Symposium conducted at the 16th National Congress of Psychological Research of the Hellenic Psychological Association (ΕΛΨΕ), Thessaloniki, Greece [in Greek] [available in English].

“Σύζυγος καμιάς”: Αφηγηματική Ανάλυση του δοκιμίου της Frida Kahlo «Πορτρέτο του Diego».

Passa, I., Tarnara, E., Kalyvopoulos, I., Koukidis, E., Koutsavgousti, G., Tsatsaroni, C., Androutsopoulou, A., C. (2017, May)

Η έρευνα υιοθέτησε ένα πλαίσιο αφηγηματικής έρευνας με άξονα τη διαλογική άποψη του εαυτού, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον Hermans.